Make your own free website on Tripod.com

Meghívás, bemondások

Meghívás

 
   Ha mindenki skartolt, a felvevõ meghív valakit a többiek közül, hogy egymás segítségével nyerjék meg a játékot, õk alkotják a felvevõ párt, a másik játékosok pedig az ellenfél pár. A meghívás nem csak egyszerûen egy másik játékos megnevezésével történik, hanem úgy, hogy a felvevõ azt a lapot nevezi meg, amelyik tulajdonosával kíván együtt játszani, õt hivják a meghívott játékosnak. Ez lehet saját lap is, ilyenkor a felvevõ egyedül próbál nyerni, és a másik három játékos együtt van (csak általában nem tudja). Éppen ez adja a játék egyik izgalmát, hogy vajon ki lehet az a bizonyos, akinél a meghívott lap van. Ez azért sok jelbõl kiderülhet, de hivatalosan csak akkor, ha tulajdonosa kijátssza. Az, hogy melyik lapot lehet meghívni, eléggé meghatározott: Csak tarokk lehet, ám nem lehet honõr. Ha saját lapját hívja meg a felvevõ, akkor a legnagyobb nem honõr tarokkját köteles meghívni, ha nem saját lapot hív meg, akkor a legnagyobb hiányzó nem honõr tarokkot hívja meg. Ez alól egyetlen kivétel van, ha invites licitálásnál a felvevõ fogadta valaki invitjét, akkor az invites licitben rögzített tarokkot (XVIII vagy XIX) kell meghívnia. 

     A XX-as hívása valahogy így hangzik: 

- Hívom a XX-as tarokkot. 
        vagy: 
- Segít a XX-as. 
        esetleg kicsit tréfásan, kicsit reménykedve: 
- Segít a "nagy erejû" XX-as. 

  Az esetek kilencven százalékában a XX-as tarokkot hívja meg a felvevõ, mert az a legnagyobb hiányzó tarokkja. Ez azért is van, mert akinél a XX-as van, az biztos lehet benne, hogy õt úgyis meghívják, és így a felvevõ pár tagja lesz. Mivel a felvevõnél biztos van honõr, ezért a XX-asosnak sokszor akkor is érdemes hagynia, hogy más nyerje a licitet, ha van honõrje, hiszen így neki meg a párjának máris két honõrje lesz.
    Ha valaki úgy érzi, hogy õ ugyan nem hív meg senkit, inkább önmagát, és ezzel mindenkitõl besöpri a nyert játszma díját, annak nagyon meg kell gondolnia! Igaz ugyan, hogy ha valaki önmagát hívja, akkor minden nyert pontot háromszorosan kap meg, hiszen mindhárman neki fizetnek, de egyrészt, ha veszt, minden pontot háromszorosan kell kifizetnie, másrészt sokkal-sokkal nehezebb a bemondásokat teljesítenie. Ha nincs nála az összes lap XVIII-tól felfelé, akkor biztosan nem éri meg önmagát meghívnia. Ez majd a továbbiakból világosan kiderül.

Bemondások

   A meghívás, vagyis a segítõ megnevezése után, kezdve a felvevõvel, sorban minden játékos "jelezheti a tarokkszámát" ha rákerül a sor. Majd megteheti bemondásait, kontrázhatja ellefelei bemondásait, kontráit, vagy ha egyiket sem akarja, passzolhat. A licitálással ellentétben, ha valaki egyszer passzolt, akkor is bármikor újra jelezheti a "tarokkszámát", tehet bemondásokat, végül "Mehet"-et vagy "Passz"-t mond. Ez addig folytatódik körbe-körbe, amíg három egymás utáni passz el nem hangzik. Ilyen szempontból a tarokkszám jelzése passznak számít. 

Tarokkszám jelzése

A "tarokkszám jelzése" azt jelenti, hogy ha valakinek nyolc vagy kilenc tarokkja van, akkor ezt megmondhatja a többieknek, ezzel segítve partnerét és persze az ellenpárt is. Ezt így teheti meg: 

- Kilencen maradtak.
        vagy 
- Kilenc tarokk
 

A tarokkszám jelzése egy-két ritka kivételtõl eltekintve mindig megéri. Egyrészt biztatja vele az ember a partnerét, másrészt esetleg megóvja attól, hogy bemondjon egy figurát, ami csak akkor teljesíthetõ, ha rajta kívül nincs senkinek kilenc vagy nyolc tarokkja (Haladóknak: ulti, uhu).

Bemondások

    Tehát elõször a felvevõ meghívja a partnerét, aztán jelezheti tarokkszámát, majd megteheti bemondásait. A parti megnyerése mindig feladat, azt nem is kell bemondania, azt automatikusan vállalta azzal, hogy megnyerte a licitet. Miután passzolt, a tõle jobbra ülõ folytatja a bemondásokat, az õ passza után a harmadik játékos, és így tovább. 
    A felvevõ és ellenfél pár kiléte gyakran ilyenkor tisztázódik, ugyanis, ha valaki valamilyen bemondást tesz, és még nem derült ki róla, hogy melyik párhoz tartozik, akkor bemondása az elõtte bemondó vállalásához csatlakozik, és ezzel a bemondó azt is elárulja, hogy õ az elõtte bemondó párja (a tarokkszám jelzése ilyen szempontból sem számít bemondásnak!). Ha viszont a másik pár tagja, akkor elõbb kontráznia kell a másik pár valamelyik bemondását, vagy a partit. Tehát miután a felvevõ passzolt, minden elhangzó bemondás a felvevõ pár tagjaitól hangzik el, és az õ vállalásuk (egymás bemondásait nem kontrázzák). Ám az elsõ kontra utániak az ellenpártól származnak, az õ vállalásuk, egészen egy újabb kontráig, ha esetleg még nem derült volna ki, hogy ki kivel van. Vagyis, aki bemond valamit, az kilép az ismeretlenség homályából, és felfedi hovatartozását, ennek minden elõnyével és hátrányával. 
    Minden elhangzott bemondás egyszerre érvényes: egyrészt mindkét pár bemondhatja ugyanazt a figurát, pl. a négykirályt, Másrészt általános esetben egy másik, esetleg értékesebb figura bemondása nem semlegesíti az elõzõleg bemondott figurákat. 

    És most lássuk magukat a bemondásokat, amikrõl már annyi szó esett! Két alapvetõ csoportjuk van, az egyik a parti megnyerésével kapcsolatos, a másik újabb figurákkal. 
    A parti megnyerésével kapcsolatosak egyszerûen valamennyi pont megszerzését jelentik tetszõleges lapokból: 

 • Parti. Azt jelenti, hogy a páros az ütésekben és a skartjában az összes megszerezhetõ pont (94 pont) felénél több pontot szerez, azaz minimum 48-at. Pontegyenlõségnél, 47 pont esetén ez a figura elbukott. Ezt a bemondást azzal vállalja a játékos, hogy megnyeri a licitet. Tehát a licitet megnyerõ játékos atomatikusan vállalja ezt, más pedig már nem vállalhatja.
 • Duplajáték. Ezzel a bemondással azt vállalja a páros, hogy nemcsak a pontok felét, de több. mint a kétharmadát, a másik páros által szerzett pontok dupláját gyûjti össze ütéseiben és skartjában. Ez pontosan 71 pont megszerzését jelenti, az elbuktatásához pedig 24 pont kell az ellenféltõl.
 • Volát. Ez a minden kicsinyességtõl mentes és nagyon nehezen teljesíthetõ bemondás azt jelenti, hogy a bemondó és párja minden ütést megszerezve mentesíti a számolgatástól a feleket.
Ezek a bemondások kivételesen semlegesítik egymást, a Dupla a Partit, a Volát a Partit és a Duplát, sõt a volát semlegesíti a most megismerendõ Négykirályt és Tulétroá-t is. Ilyenkor a semlegesítettek nem lesznek díjazva sem, és egy magasabb bemondás után az alacsonyabb már nem mondható be. Pl. Volát után nem lehet Duplát mondani. 
    Az újabb figurák is több csoportra oszthatók. 
Azok a bemondások, amelyek adott lapok megszerzését jelentik valamikor a lejátszás folyamán: 
 • Négykirály. A bemondó vállaja, hogy párjával együtt mind a négy királyt ütéseikben elviszik.
 • Tuletroá (tuli, trull). Azt jelenti, hogy a bemondó és párja mindhárom honõrt megszerzi. Ehhez alapkövetelmény a Skíz megléte.
 • XXI-s fogás. A fentihez hasonló, néhány fontos kitétellel. Ez a bemondás azt jelenti, hogy a bemondó vagy párja a nála lévõ Skízzel elviszi az ellenfél XXI-esét. A tarokk legszebb, egyik legnehezebb, legjobban díjazott figurája, a játék lelke.
Azok a bemondások, amikor egy adott lappal egy elõre meghatározott körben kell ütni: 
 • Ultik. Ezekben az elõre meghatározott kör a kilencedik, az utolsó.
  • Pagátulti. Ezzel a bemondással a bemondó pár azt vállalja, hogy az utolsó, kilencedik ütésben a Pagáttal, vagyis a legkisebb tarokkal üssön. Tehát ennél a bemondásnál kettõs a cél: a Pagátot az utolsó körben kell kijátszani, és ütni kell vele.
  • Sasulti. Ugyanaz, mint a fenti, azzal a különbséggel, hogy nem a Pagáttal, hanem a Sas-sal, vagyis a II-sel kell az utolsó körben ütni.
  • Királyulti. Ilyenkor egy, a bemondáskor meghatározott színû királlyal kell az utolsó körben ütni. Ez a legnehezebb ulti.
 • Uhuk. Ezek a bemondások a nyolcadik körre vonatkoznak.
  • Pagátuhu. Ezzel a bemondással a bemondó pár azt vállalja, hogy az utolsó elõtti, nyolcadik ütésben a Pagáttal, vagyis a legkisebb tarokkal üssön.
  • Sasuhu. Ugyanaz, mint a fenti, azzal a különbséggel, hogy nem a Pagáttal, hanem a Sas-sal, vagyis a II-sel kell az utolsó elõtti körben ütni.
  • Királyuhu. Ilyenkor egy, a bemondáskor meghatározott színû királlyal kell az utolsó elõtti körben ütni. Ez a legnehezebb uhu.
Végül azok a bemondások, amelyekben egy adott lappal egy elõre meghatározott körben kell ütni, és elõtte az összes ütést meg kell szereznie a párnak: 
 • Centrum. Az ötödik körben üt a XX-as, és elõtte csak a bemondó páros üt.
 • Kismadár. A hatodik körben üt a XXI-es, és elõtte csak a bemondó páros üt.
 • Nagymadár. A hetedik körben üt a Skíz, és elõtte csak a bemondó páros üt.
 A felsorolt bemondásokat feloszthatjuk aszerint is, hogy vannak olyanok, amelyek fele pontot akkor is érnek, ha "csendesen" teljesítik õket, vagyis ha a bemondásokban nem vállalják õket; és azokra, amik csak bemondva számítanak. A lista elsõ fele érvényes csendben is, a határ pedig a Sasulti után húzódik. A Pagát- és Sasulti másik különlegessége, hogy csendesen is el lehet bukni. Ez azt jelenti, hogy ha az ulti ugyan nincs bemondva, de a Sas vagy a Pagát az utolsó körben megy ki, és nem üt, akkor az csendes bukott Sas- illetve Pagátultinak számít. 
 

Kontrák

    Ha az ellenpáros kételkedik abban, hogy a bemondó páros teljesíteni tudja valamelyik bemondott vállalását, akkor kontrázhatja a játékot, ezzel adva hangot kételkedésének. Ilyenkor a kontrázott figura díjazása a duplájára emelkedik. Ha a bemondó páros ezek után is meg van gyõzõdve arról, hogy ezt a figurát teljesíteni fogja, ellen-kontrát, vagyis rekontrát mondhat, ezzel tovább duplázva az adott figura díjazását. 
    A kontrákat és ellen-kontrákat az alábbi táblázat foglalja össze: 
 
 
Kotra neve A figura díjának szorzója 
Kontra
Rekontra
Szubkontra
 
    Az elõzõ felsorolás inkább techikai, besorolás jellegû, nem azt tükrözi, hogy milyen sorrendben, vagy hogyan érdemes ezeket a bemondásokat használni. Amint a licitálás is ad információt a kezünkben lévõ lapokról, ugyanígy a kisebb értékû bemondásokat is arra lehet használni, hogy a lapjainkat minél jobban leírjuk a partnerünk számára. Ezzel a módszerrel lehet elõkészíteni a terepet a nagyobb értékû bemondásoknak.
    Ezt a következõképpen tehetjük (Ez most egy konvenciórendszer leírása lesz, ami mint említettük, nem kötelezõ, de ha a játékosok úgy döntenek, hogy használják, akkor már kötelezõ érvényû szabállyá lép elõ. Több konvenciórendszer is létezik, de hogy melyik a jobb, én nem tudom eldönteni. Az biztos, hogy egyszerre csak egy használható, olyan nem lehet, hogy fele játékos egyiket alkalmazza, fele a másikat! ) :

    A felvevõ, miután meghívta a partnerét és esetleg jelezte tarokkszámát

A többi bemondást értelemszerûen teszi meg. A fenti szabályok nem azt mondják, hogy a fenti feltételek esetén mindenképp be kell mondani a tulit vagy a négykirályt, hanem azt, hogy a fenti bemondásokat csak akkor teheti meg, ha a feltételek teljesülnek. Ámbár az is igaz, hogy ha feltételek teljesülnek, akkor általában érdemes is a hozzá kapcsolódó bemondást megtenni.     A felvevõ partnere, ha egyik ellenjátékos sem kontráz, Egyéb válasz-bemondásokat a következõképpen érdemes tenni:     [Elõzõ] [Tartalom] [Következõ]